PRAVNO OBVESTILO


Hvala ker ste obiskali našo internetno stran. Bial  d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene prek spletnega informacijskega sistema Bial d.o.o., skrbno varoval in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v druge namene. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu Bial d.o.o. določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na podjetje, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Bial d.o.o. bo na svojih spletnih straneh zagotavljal točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti. Bial d.o.o. tudi ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije, vsebovane na tej spletni strani. Bial d.o.o., ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani, in priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani.

Bial d.o.o. ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti Bial d.o.o. niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Pridružujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.


Politika zasebnosti

Osebni podatki
Podatke, ki jih vpišete v obrazce na spletni strani, uporabljamo izključno za namene predaje sporočila (oddaja povpraševanja, rezervacije, nakupa itn.) oz. zahtevane storitve. Vaše podatke skrbno varujemo in jih nikakor ne posredujemo tretjim osebam oziroma uporabljamo za kakršne koli druge namene.
S prijavo na e-novice soglašate, da vaš elektronski naslov uporabljamo za namene obveščanja o novostih. Iz sistema se lahko kadarkoli izpišete in sicer tako, da v poslanem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo za odjavo.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. Bial d.o.o. ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet, navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom, nepredvidljiv medij.

Avtomatsko zbrani podatki
Ko dostopata na internet so splošne informacije zbrane avtomatsko (npr. z registracijo), vendar te informacije niso osebno določljive. 
Te podatke analiziramo, da lahko izboljšamo delovanje in vsebino internet strani. Ne analiziramo vaših osebnih podatkov. Podatki ne uporabljajo tretje osebe niti jih ne posredujejo tretjim osebam.

Uporaba piškotkov (angleško cookies)
Piškotek je kratko besedilo, ki ga spletno mesto, ki ga obiščete, pošlje brskalniku. Spletno mesto si lahko z njim zapomni podatke o vašem obisku, na primer izbrani jezik in druge nastavitve. Tako je lahko vaš naslednji obisk istega mesta bolj uporaben in lažji. Piškotki imajo pomembno vlogo. Uporaba spleta bi bila brez njih znatno manj prijetna.
Piškotke uporabljamo za različne namene. Uporabljamo jih na primer, da si zapomnimo nastavitve varnega iskanja, da vam prikažemo ustreznejše oglase, da štejemo, koliko obiskov ima neka spletna stran, da vam pomagamo, da se prijavite za naše storitve, in da varujemo vaše podatke.
Na internets strani podjetja Google si lahko ogledate si lahko seznam vrst piškotkov, ki jih uporablja Google, in preberete, kako Google in naši partnerji uporabljajo piškotke za oglaševanje. 
Uporaba »Google Analytics«
Google Analytics je storitev spletnega analiziranja. Nudi nam informacije o obnašanju uporabnikov na naši spletni strani in nam s tem pomaga ustvariti boljšo uporabniško izkušnjo, prikazati relevantno vsebino itn. Pri razbiranju teh podatkov vas ne moremo osebno prepoznati.
Življenjska doba teh piškotkov znaša do 2 let.
Primer uporabljenih piškotkov: _ga, __utma, __utmb,__utmc, __utmz in __utmv.

Copyright
Vse pravice pridržane. Vsi teksti, slike, grafike, zvočni efekti, glasba in videi in prav tako njihova namestitev na internet straneh podjetja BIAL so predmet zaščite pred kopiranjem. Vsebina te internetne strani ne sme biti kopirana, distribuirana, spremenjena in dostopna tretjim osebam za komercialno uporabo.
Copyright © Bial d.o.o.


SPLOŠNI POSLOVNI IN PRODAJNI POGOJI BIAL 
  
1.Pogodbena osnova

1.1 Splošni pogoji BIAL veljajo za vse partnerje in kupce, tako tiste vezane s pogodbo, kot tudi ostale na podlagi sporazumov, dobav in naročilnic, tako za izdelke kot za storitve.Odstopanja glede na splošne pogoje med partnerji niso izključena.
 
1.2 Informacije vsebovane v brošurah, katalogih, oglasih, cenikih ali ponudbenih dokumentih, risbah, ilustracijah, kot tudi tehničnihpodatki, teže, dimenzije, ustrezajo industrijskemu BIAL standardu, razen če so odstopanja izrecno navedena v naročilu. Morebitne spremembe ali prilagoditve modelov ali podatkovso pridržane.
 
1.3 Podatki o partnerskih podjetjih v naši evidenci se uporabljajo izključno za poslovne namene in se obdelujejo le v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 
1.4 Delne dobave so dopustne, v kolikor so dogovorjene s partnerjem.
 
2. Cene

2.1 Cene so oblikovane na pariteti fco. BIAL, naloženo. Za dobave skupne  vrednosti manjše kot 2.000,00 € si BIAL pridržuje zaračunavanje dodatnih stroškov logistike.V kolikor je potrebno, si BIAL pridržuje tudi pravico zaračunavanja posebnih dodatnih stroškov za embalažo in zaščito proizvodov, kot tudi morebitne dodatne stroške v zvezi z nadstandardnimi paketi, glede na dolžino in težo in morebitnimi izven serijskimi oblikami končnega izdelka.
 
2.2 V kolikor cene na dan dostave niso razvidne v spremljajoči dokumentaciji, potem veljajo cene iz trenutno veljavnega cenika in zato zadostuje tudi poimenovanje vseh cen »trenutno veljavne cene«. V kolikor pride do precejšnjega povečanja stroškov delovne sile ali se bistveno povečajo vrednosti nabavnih materialov, si BIAL pridržuje pravico prilagoditve cen končnih izdelkov.
 
3. Plačilni pogoji

3.1 Nabavna cena in plačilo je neodvisno od morebitnih napak na prejetem blagu, ki se morajo javiti najkasneje v 8 dneh po prejemu blaga. Vsa plačila se vednoknjižijopo vrstnem redu od najstarejših terjatev, nato obresti in nato morebitni ostali stroški iz naslova poslovanja med partnerjema.

3.2 Odtegljaji od nakazil niso dovoljeni. BIAL si pridržuje pravico do zastavne pravice do višine vsakokrat odprtih terjatev iz pogodbenega razmerja. Dogovorjen gotovinski popust se lahko obračuna samo v primeru, ko so izpolnjeni vsi pogoji za to in seveda, da so izpolnjene tudi vse ostale pogodbene obveznosti iz te ali predhodnih pogodb.

3.3 V primeru zamude plačila ali neplačila, se obresti zaračunajo v skladu z zakonskimi zamudnimi obrestmi Banke Slovenije oziroma vsaj 8%. Zadržana plačila zaradi nastale škode na izdelkih morajo biti v celoti dokumentirana in odobrena s strani BIAL-a.

3.4 Naše terjatve so plačljivi ne glede nakakršnekoli ostale spremembe in pogoje pri kupcih in so plačljive takoj ob datumu zapadlosti, neglede na morebitno zmanjšano kreditno sposobnost kupca. BIAL si v primeru neplačil kupca pridržuje pravico do prepovedi prodaje BIAL izdelkov pri kupcu in prevzem le-teh, za vračilo dobavitelju, torej BIAL-u. Blago do plačila ostane v lasti BIAL-a in torej ne zapada pod kakršnekoli druge pravice iz naslova zasega, zaplembe in podobnega s strani ostalih pravnih oseb do kupca. Vrnjeno blago lahko BIAL uporabi za nadaljnjo prodajo in si za kupnino zmanjša obveznosti partnerja do BIAL-a.

 3.5 BIAL lahko zahteva kot odškodnino za neizpolnjevanje obveznosti v višini 30% vrednosti blaga v poslovnem letu. Ta odškodnina se seveda ne more in ne sme obračunavati, v kolikor je partner dokazal, da neizpolnjevanje obveznosti nastalo iz naslova škode oziroma reklamacije. 
 
4. Pridržek lastninske pravice 

4.1 Vsi proizvodi ostanejo last BIAL-a, dokler niso poravnane vse obveznosti iz naslova izdanih računov.
 
4.2 Kupec lahko v primeru zapadlih terjatev blago prodaja s soglasjem BIAL-a, vendar pod pogojem, da se kupnina nakazuje na BIAL poslovni račun.
 
4.3 BIAL lahko zahteva pravico do nakazil iz naslova prodaje izdelkov do višine zapadlih terjatev, torej je do te višine solastnik blaga pri partnerju. S prodajo blaga, katerega je BIAL solastnik, se pokrivajo obveznosti do višine vseh terjatev, oziroma  je BIAL solastnik blaga do višine terjatev. 
 
4.4 V zvezi s poškodbami na blagu, zmanjšanje vrednosti le tega, izgube ali uničenja ali pridržanja blaga, se vrednost ali višina lastninske pravice ne zmanjša. Pravica solastnine se vedno povzema po polni, dobavljeni vrednosti blaga pri kupcu. 
4.5 Naročnik ali kupec je dolžan, da BIAL nemudoma obvestiti v primeru zasega, zaplembe, ali druge odtujitve ali posega s strani tretjih oseb blago BIAL-a.BIAL ima pravico, še posebejob zamudi plačila določenega s pogodbo, uveljaviti lastniško pravico in prevzeti nazaj blago na stroške kupca.Naročnik ali kupec je dolžan v takšnem primeru takoj urediti vrnitev blaga.
 
4.6 Pravice o pridržku lastninske pravice in vseh omenjenih pogojev se uporablja do popolne poravnave obveznosti, ki jih ima BIAL do kupca.
 

5. Mesto izvedbe posla in pristojnosti

5.1 Kraj izpolnitve naših dobav je BIAL, sedež podjetja v Celju, oziroma skladišče podjetja. Plačila se smatrajo izvršena ko je priliv potrjen s strani naše banke. 
 
5.2 Edino pristojno sodišče je sodišče v Celju. Vsi pogodbeni spori se rešujejo na sodišči v Celju. V primeru tožbe s strani BIAL-a se dopušča mesto tožbe na sedežu kupca, vendar po izbiri BIAL-a.
 
5.3 Uporablja se slovenska zakonodaja.
 


6. Dobavni roki

6.1 Dobavni rok podani s strani BIAL-a se štejejo kot približni. Datumi in roki se vedno potrjujejo posebej in na željo kupca. BIAL si pridržuje pravico do podaljšanja roka dobave v pogodbenih okvirih v kolikor s tem niso kršeni drugi dogovori s kupcem. Delne dobave so dovoljene.

6.2 Čas dobave se potrjuje pismeno, oziroma za veljaven rok dobave velja samo pisno potrdilo z zapisanim datumom. V kolikor naročeno blago ni prevzeto v dogovorjenem roku, si BIAL pridržuje pravico do zaračunavanja skladiščenja na račun kupca. Od datuma začetka skladiščenja se blago smatra kot prevzeto s strani kupca in začnejo teči vsi zakonski roki za ostale pravne posledice kot so roki plačil, reklamacij ipd.

6.3 Zamuda prevzema blaga s strani kupca se lahko s strani BIAL-a zaračuna in sicer kot nadomestilo za vsak poln teden zamude v višini 0,5% vrednosti naročila, vendar skupaj največ 5% vrednosti naročila.
 
6.4 Odškodninski zahtevki kupca zaradi zamude pri dobavi se upoštevajo samo v primeru posebej pismeno dokazane nastale škode kupcu. Višina odškodnine se določa od primera do primera posebej. Odpoved naročila s strani kupca mora potekati v skladu z zakonskimi določbami in je mogoča le, če je zamuda pri dobavi res nastala po krivdi BIAL-a. 
 
6.5 Kupec je dolžan na zahtevo BIAL-a, v primeru zamude pismeno potrditi, da se z dobavo strinja.
 
6.6 Vse nepredvidene in izredne dogodke, ki povzročajo zamudo, zlasti stavke, prometne zapore, napake dobaviteljev, okvare na strojnem parku in podobne dogodke, ki niso naša neposredna odgovornost, se ne smatrajo kot zamuda in se ne šteje v rok zamude. BIAL pa je vsekakor dolžan kupca takoj obvestiti, da se morebitne posledice zmanjšajo na minimum.
 
7. Prenosi tveganj in sprejemanja

7.1 Riziki in tveganja glede blaga se prenesejo na kupca v trenutku, ko je bilo blago odpremljeno ali prevzeto na skladišču BIAL. Transportnepoškodbe morajo biti potrjene s strani prevoznika pisno ob prejemu blaga.
 
7.2 V primeru pravočasnega prevzema blaga na skladišču BIAL, vsi riziki povezani z roki in dobavami, kot tudi poškodovanja preidejo na kupca.
 
7.3 Kupec mora počakati in prevzeti naročeno blago kot tudi urediti razkladanje pošiljke. V nasprotnem primeru se vsa dela povezana s čakanjem, razkladanjem, nakladanjem, shranjevanjem ali vrnitev na skladišče BIAL zaračunajo kot strošek kupca.Transportne škode potrdi prevoznik pisno ob prejemu blaga.
 
7.4 Kupec nima pravice zavrniti sprejema pošiljk zaradi manjših napak.
 
8. Reklamacije oz. napake na blagu

8.1 V kolikor kupec v veljavnem garancijskem roku uveljavlja napako, se BIAL obvezuje napako odpraviti skladno z vsemi zakonskimi obveznostmi in pravili. Upošteva se predlog in izbira BIAL-a za odpravo napak in sicer od možnosti popravila do zamenjave blaga. Popravilo se izvede v razumnem roku. Kupca se mora obvestiti o načinu reševanja reklamacije. V primeru drugačne rešitve je kupec dolžan poravnati višje stroške, v kolikor le ti nastanejo. Morebitni transportni stroški niso predmet povračila stroškov s strani BIAL-a. Garancijski rok teče od datuma na obvezno priloženem računu stranke, oziroma končnega uporabnika proizvoda.

8.2 Garancijski rok je 5 let za radiatorje in 1 leto za električne grelce in ostalo blago. To ne velja, v kolikor zakon določa daljše roke, ali v kolikor gre za namerno ali grobo malomarnost ali kršitev dolžnosti do ravnanja s proizvodom ali ne nazadnje poskus goljufivega prikrivanje napake.Zakonske določbe ostanejo nespremenjene.
 
8.3 Vse napake je potrebno takoj ali sporočiti v pisni obliki s strani kupca.
 
8.4 Kupec nima pravice zadržati plačila iz naslova reklamacije, v kolikor le-ta še ni potrjena s strani BIAL-a. Plačila se lahko zadržijo le v obsegu, ki je smiseln glede na napake in seveda s pismenim soglasjem BIAL-a. V kolikor je reklamacija neupravičena ima BIAL pravico zahtevati povrnitev stroške za reševanje reklamacije s strani kupca.
 
8.5 Posebej je izključeno morebitno reševanje reklamacij za poškodbo na proizvodih v primeru škode, ki izhajaj iz naslednjih vzrokov: neprimerna ali nepravilna uporaba, nepravilna vgradnja ali zagon s strani kupca ali tretjih oseb, obraba ali okvara iz naslova malomarnega ravnanja, uporabe neprimerna oprema, nadomestnih materialov, nekvalitetna gradbena dela, kemični, elektrokemični ali električni vplivi, napačna vgradnja, neprimerno ravnanje ob vgradnji, v kolikor ti niso nastali zaradi napake proizvoda samega. Enako velja za spremembe ali popravila, ki jih je kupec ali tretja oseba, izvršil ali opravil nepravilno, nestrokovno, brez našega soglasja.
8.6 Garancija ne vključuje manjši odstopanje od dogovorjene kakovosti, ki ne vplivajo na funkcijo končnega vgrajenega izdelka. 
 
8,7 izključeni so zahtevki ki izhajajo iz naknadnega izvajanja, stroške prevoza, potne stroške, delovne in materialne stroške, razen če so stroški nastali izključno iz naslova dejanske potrebe ogleda, premika ali popravila izdelka in seveda prvotno potrjeni s strani BIAL-a.
 
9. Odškodninski zahtevki

9.1 Izključeno je kakršnokoli povračilo stroškov v postopkih s strankami iz kakršnega koli pravnega razloga, tudi v primeru kršitve obveznosti po pogodbi odškodninskih tožb.
 
9.2 To ne velja v primeru, ko škoda nastane kot posledica odgovornosti BIAL-a, v primeru naklepa, hude malomarnosti in  poškodb uporabnika, škodovanja človeškemu zdravju ali bistvene kršitve pogodbenih obveznosti.V primeru, da se dokaže nasprotno, se ne izključuje uporaba dokaznih materialov v breme kupca ali tožnika in se zahteva povračilo morebitnih nastalih stroškov na strani BIAL-a.
 
9.3 Odškodnina za nadomestilo stroškov postopka, ki ga kupec uveljavlja, zapade pod veljavne zastaralne roke za okvare. Za odškodninske zahtevke na podlagizakona o odgovornosti za proizvode, veljajo zakonske omejitve.
 
9.4 Izključitev odškodninskih zahtevkov se nanaša tudi na posledične škode, nastale zaradi napačnih vgradenj, uporabe, napačnega ravnanja ali poškodovanja pri montaži.
 
10. Upravičenec tretja stranka, prepoved odstopa pravic
Pravice tretjih oseb niso dovoljene in so neutemeljene. Dodelitev pravic in zahtevkov tretjim osebam je dovoljeno izključno s pismenim soglasjem BIAL.
 
11. Neveljavnost posameznih določb ali celote

Če katera koli določba splošnih, poslovnih in prodajnih pogojev, postane neveljavna, iz kateregakoli razloga, ta neveljavnost ne vpliva naostale določbe, ki ostanejo v celoti v veljavi do končnega kupca, naročnika ali partnerja.


Izdelava:MMstudio